4/25/2014 4:18:57 قبل الظهر | 5 ارديبهشت 1393

خدمات مرکز
روش های جایگزین در درمان ناباروری (اهدا)

تزريق اسپرم به داخل رحم (IUI) وانتخاب جنسيت Sex selection و لقاح آزمايشگاهي و انتقال جنين به داخل رحم (IVF)  تزريق مستقيم اسپرم به داخل تخمك و انتقال ...

تشخیص و درمان سقط مکرر

مركز باروري وناباروري اصفهان  در 1372 جهت  درمان نازايي اعمال زنان تاسيس شد و جزء اولين مراكز باروري وناباروري در ايران مي باشد .در اين مركز روشهاي نوين نازايي از قبيل ...

جنین شناسی

ميزان نتايج حاملگي اين موسسه بر اساس ثبت آمار بين 28%تا 48% درشش ماه اخير بوده است كه اين درصد مشابه آمار موجود در كشورهاي پيشرفته جهان مي باشد...

تشخیص و درمان ناباروری

مركز باروري وناباروري اصفهان  در 1372 جهت  درمان نازايي اعمال زنان تاسيس شد و جزء اولين مراكز باروري وناباروري در ايران مي باشد .در اين مركز روشهاي نوين نازايي از قبيل ...
 

1

About Us

About Us


Services
روش های جایگزین در درمان ناباروری (اهدا)

تزريق اسپرم به داخل رحم (IUI) وانتخاب جنسيت Sex selection و لقاح آزمايشگاهي و انتقال جنين به داخل رحم (IVF)  تزريق مستقيم اسپرم به داخل تخمك و انتقال ...

تشخیص و درمان سقط مکرر

مركز باروري وناباروري اصفهان  در 1372 جهت  درمان نازايي اعمال زنان تاسيس شد و جزء اولين مراكز باروري وناباروري در ايران مي باشد .در اين مركز روشهاي نوين نازايي از قبيل ...

جنین شناسی

ميزان نتايج حاملگي اين موسسه بر اساس ثبت آمار بين 28%تا 48% درشش ماه اخير بوده است كه اين درصد مشابه آمار موجود در كشورهاي پيشرفته جهان مي باشد...

تشخیص و درمان ناباروری

مركز باروري وناباروري اصفهان  در 1372 جهت  درمان نازايي اعمال زنان تاسيس شد و جزء اولين مراكز باروري وناباروري در ايران مي باشد .در اين مركز روشهاي نوين نازايي از قبيل ...
 

1